Jak domowymi sposobami wyleczyć zajady?

Pod­czas poja­wie­nia się w kąci­kach ust zaja­dów pra­gniemy jak naj­szyb­ciej, a zara­zem sku­tecz­nie pozbyć się bolą­cego pro­blemu. Nie­este­tyczne zmiany poja­wia­jące się w oko­li­cach ust, szczególnie gdy są we wcze­snym sta­dium, można wyle­czyć domo­wymi spo­so­bami. Ważne jed­nak, aby przy postę­po­wa­niu zapalenia i nie zauwa­że­niu efek­tów wprowadzonych działań, zjazdy leczyć moc­niej­szymi środ­kami aptecz­nymi bądź sko­rzy­stać z kon­sul­ta­cji z leka­rzem.

Domowe spo­soby na zajady

Zapa­le­nie kąci­ków ust, poja­wia się z róż­nych powo­dów. O powsta­wa­niu zaja­dów, można prze­czy­tać w poprzed­nim arty­kule, znaj­du­ją­cym się tutaj. Domowe spo­soby na zajady są sku­teczne, pod­czas gdy zajady są we wcze­snym sta­dium cho­roby. Objawy towarzyszące to w szczególności przesuszone, nabrzmiałe usta z pękającą skórą w kącikach. Jak domowymi sposobami pozbyć się zajadów?

Produkty dostępne w kuchni

Pro­dukty znaj­du­jące się w kuchen­nych szaf­kach, czę­sto posia­dają wła­ści­wo­ści pie­lę­gna­cyjne i co więcej, pozwa­lają zwal­czyć pewne objawy dotyczące infekcji orga­ni­zmu. Pod­czas wystę­po­wa­nia zaja­dów, warto się­gnąć po:

  • Czo­snek – sto­so­wany miej­scowo, posiada wła­ści­wo­ści anty­bak­te­ryjne.
  • Miód – przy­spie­sza pro­ces goje­nia, nawilża i koi.
  • Aloes – miąższ alo­esu przy­spie­sza goje­nie i zapo­biega namna­ża­niu się bak­te­rii.
  • Ogó­rek – przy­ło­żony pla­ste­rek bądź miąższ z ogórka zmniej­szy obrzęk, nawilży. Posiada rów­nież wła­ści­wo­ści rege­ne­ra­cyjne.

Inne łatwo dostępne pro­dukty, które pomogą pozbyć się zaja­dów

  • Wita­mina B2 – Wita­miny grupy B, korzyst­nie wpły­wają na rege­ne­ra­cję skóry. Roz­kru­szoną tabletkę, można zasto­so­wać w for­mie papki, którą należy zosta­wić na ustach przez noc.
  • Maść z wita­miną A i B – pomaga w pro­cesach rege­ne­ra­cyj­nych skóry.
  • Waze­lina – natłu­ści spę­kane, prze­su­szone usta.

Zasto­so­wa­nie domo­wego lecze­nia, może być niesku­teczne pod­czas zaawan­so­wa­nego sta­dium zapa­le­nia kąci­ków ust. Konieczna w tym przy­padku jest wizyta u leka­rza, który przede wszystkim prze­pi­sze odpo­wied­nie środki apteczne o dzia­ła­niu prze­ciw­grzy­bi­czym i prze­ciw­bak­te­ryj­nym.