Zajad czy opryszczka, jak odróżnić ?

Toczące się w jamie ust­nej, jak również na powierzchni ust zapa­le­nia, są częstym powo­dem do nie­po­koju. Bole­sne, nie­este­tycz­nie wyglą­da­jące nad­żerki wraz z popę­kaną skórą wokół ust, czę­sto są dia­gno­zo­wane nie­po­praw­nie. Czym róż­nią się zajady od opryszczki?

Róż­nice- opryszka i zajady.

Czę­sto ze sobą mylone, pro­wa­dzą do złego lecze­nia i poja­wia­ją­cych się kom­pli­ka­cji. Naj­waż­niej­szym czynnikiem odróż­nia­ją­cych opryszczkę od zaja­dów jest przede wszystkim ich loka­li­za­cja. Zajady bowiem, obja­wiają się zapa­le­niem kątów warg, a opryszka to poja­wia­jące się pęche­rzyki loka­li­zu­jące się na gra­nicy błon ślu­zo­wych i warg. Zapa­le­nie kątów ust lub kątowe zapa­le­nie warg, ulo­ko­wane w kąci­kach ust, spo­wo­do­wane jest wystę­po­wa­niem bak­te­rii i grzy­bów. Opryszka natomiast wystę­puję pod­czas objawienia wirusa opryszki typu 1. Róż­nią się mię­dzy sobą rów­nież poja­wia­ją­cymi się obja­wami. Objawy cha­rak­te­ry­zu­jące opryszczkę to:

  • miej­scowe uczu­cie ścią­gnię­cia skóry w począt­ko­wej fazie roz­woju,
  • swę­dze­nie,
  • pie­cze­nie,
  • pęche­rzyki loka­li­zo­wane w sku­pi­skach

Nato­miast zajady cha­rak­te­ry­zują się, poja­wia­ją­cym się w kąci­kach ust zapa­le­niem warg, poprzez powsta­jące pęk­nię­cia i pęche­rze, spo­wo­do­wane nie­do­bo­rem wita­min i żelaza. Wię­cej na temat powsta­wa­nia i lecze­nia zaja­dów, można prze­czy­tać w arty­kule. Stan zapalny poja­wia­jący się w przy­padku zaja­dów, spo­wo­do­wany jest infek­cją, dłu­żej obja­wiającą się i leczoną.
W przy­padku wąt­pli­wo­ści poja­wia­jącego się stanu w oko­li­cach ust i nie­odróż­nie­nia typo­wych obja­wów, zale­camy konsultację z lekarzem. Na pod­sta­wie dokład­nego bada­nia, zostanie dobrane odpowiednie leczenie schorzenia.